022424049

ROI

Huishoudelijk reglement van het sportpark Terdelt

ALGEMENE REGELS

 

Art. 1. Het sportpark Terdelt gelegen te Schaarbeek, Terdeltplein 1, eigendom van de gemeente Schaarbeek, wordt beheerd door de vzw SPORT 1030, binnen de grenzen bepaald door de concessieakte van 17/08/1984, bijgewerkt op 15/01/1985, 22/04/1986, 020/01/1989, 29/05/2002 en 30/04/2006.

Art. 2. De ASBL Sport 1030 voert een beleid van integratie en insluiting door de toegang van iedereen tot sportvoorzieningen te bevorderen. Het huidige reglement heeft tot doel de veiligheid, de rust, de orde en de hygiëne in het zwembad te waarborgen. Door middel van deze regels zijn de Directie en het aan de vestiging toegewezen personeel verantwoordelijk voor het garanderen van de normale werking van het bedrijf, in het algemeen belang. Zij passen het toe door te zorgen voor het beheer en het dagelijks toezicht van het etablissement.

Art. 3. Dit reglement is van toepassing in alle lokalen en bijgebouwen van het Sportpark. Zij zijn gericht tot alle personen die gebruik maken van het sportpark, hetzij als gebruikers van de faciliteiten, hetzij als bezoekers. Deze regels zullen op een zichtbare en permanente manier in de lokalen worden opgehangen.

Art. 4. Het is ten strengste verboden een auto te parkeren op het terrein van sportpark Terdelt. De ASBL Sport 1030 behoudt zich het recht voor om de politie in te schakelen om deze regels te handhaven.

 

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE FACILITEITEN

Art. 5. Het sportpark is het hele jaar geopend, en de faciliteiten zijn toegankelijk van 7.30 tot 22.00 uur. Het park bestaat uit de volgende faciliteiten:

- 1 voetbalveld

- 1 atletiekbaan + springzones (lang, hoog, polsstok) en werpzones (hamer, speer, discus, kogelstoten).

- 5 outdoor tennisbanen

- 2 overdekte tennisbanen (onder bubbel)

- 1 calisthenics/straatworkout-zone-1 kinderspeelplaats

Art. 6. Het Sportpark is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid van godsdienstige, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het Regentschapsbesluit van 24 juli 1948.

Art. 7. Het gebruik van de installaties is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de VZW, die de voorwaarden vaststelt. Deze toestemming kan ook afhankelijk worden gesteld van de betaling van een bijdrage in de kosten ter dekking van de exploitatiekosten van de installaties.

Art. 8. Het sportpark is gedurende het hele schooljaar toegankelijk voor leerlingen van vrije scholen, de Staat en de gemeente Schaarbeek, onder de door de vzw bepaalde voorwaarden, op aanvraag van de directeur van de school.

Art. 9. Naschoolse groepen en sportverenigingen kunnen een vergunning aanvragen om het sportpark in gebruik te nemen. Vergunningen worden verleend door de ASBL en worden geregeld in een specifieke overeenkomst.

Art. 10. Een overeenkomst opgesteld door de ASBL en gevalideerd door de Raad van Bestuur bepaalt de voorwaarden, dagen en uren voorbehouden aan clubs of individuen. De bezettingsregeling wordt gepubliceerd op de website.

Art. 11. De bewoner van een sportaccommodatie mag deze niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij een vergunning heeft gekregen. Hij mag de duur van het aan hem verleende beroep niet verlengen.

Art. 12. De houder van een stedenbouwkundige vergunning mag deze vergunning niet overdragen aan andere personen of groepen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de VZW. Art. 13 Elke groep of club is door zijn afgevaardigde verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de kleedkamers en douches en voor de naleving van dit reglement.

Art. 13. Voor geen enkel evenement mag entreegeld worden gevraagd, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de VZW en voor zover dit geen belemmering vormt voor het vrije gebruik van de overige faciliteiten van het Sportpark door groepen die daartoe regelmatig gemachtigd zijn.

Art. 14. Elke bezoeker is burgerlijk aansprakelijk voor elke schade aan de lokalen, het meubilair, de uitrusting of de aanplantingen. De begeleiders van een groep (leraren, opvoeders, clubmanagers, enz.) zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die door hun groep of door toedoen van hun groep wordt veroorzaakt. Schade van welke aard dan ook is de verantwoordelijkheid van degenen die deze hebben veroorzaakt.

Art. 15. Leerlingen van scholen of buitenschoolse opvang worden alleen toegelaten onder toezicht van een leerkracht, een instructeur, een gedelegeerde of een verantwoordelijke leider.